КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ

 

Характеристика

 

 1. Съгласно Закона за туризма хотелиерство на територията на Република България се извършва само в категоризирани или регистрирани по Закона за туризма туристически обекти.
 2. Категоризацията се извършва от министъра на туризма и от Кмета на община Приморско или от оправомощени от тях длъжностни лица – за видовете обекти и категории, посочени в Закона за туризма.
 • Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице по предложение на ЕККТО определя категорията на:
 1. местата за настаняване-Клас „А“:

а) хотели – категория 3*, 4* и 5* звезди, и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;

б) апартаментни туристически комплекси – категория  2*, 3*, 4* и 5* звезди

в) вилни селища – категория 3*, 4* и 5* звезди

г) туристически селища – категория  категория  2*, 3*, 4* и 5* звезди

д) вили – категория категория 3*, 4* и 5* звезди

 1. самостоятелните заведения за хранене и развлечения – категория 4* и 5* звезди
 2. туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене – всички категории, съгласно чл. 125 и 126.
 • Кметът на община Приморско или оправомощено от него длъжностно лице по предложение на ОЕККТО определя категорията на:
 1. местата за настаняване – клас „Б“, както следва:

а) хотели – категория 1* и  2* звезди, и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;

б) мотели – категория 1*, 2 * и 3* звезди и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;

в) семейни хотели – категория 1*, 2 * и 3* звезди;

г) хостели – категория 1*, 2 * и 3* звезди;

д) пансиони – категория 1* и  2* звезди;

е) почивни станции – категория 1*, 2 * и 3* звезди;

ж) къщи за гости – категория 1*, 2 * и 3* звезди;

з) бунгала – категория 1*, 2 * и 3* звезди;

и) къмпинги – категория 1*, 2 * и 3* звезди;

 1. самостоятелните заведения за хранене и развлечения – категория 1*, 2 * и 3* звезди;
 2. заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове – всички категории за съответния вид, съгласно чл. 124.
 • Кметът на община Приморско или оправомощено от него длъжностно лице извършва регистрация на места за настаняване от клас “В”, в които се извършва хотелиерска дейност, чрез вписване в Националния туристически регистър.
 1. местата за настаняване – клас „В“, както следва:

а) стаи за гости

б) апартаменти за гости

Регистрация на места за настаняване клас „В“ се извършва в случаите по чл.113, ал.2 от Закона за туризма:  „Хотелиерство в стаи за гости, апартаменти за гости и къщи за гости може да извършва и лице, което не е търговец по смисъла на Търговския закон, включително когато те са част от обитаваното от него жилище в жилищна сграда. В тези случаи стаите за гости и апартаментите за гости, ако не са категоризирани, се регистрират при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 121, ал. 5.“

 • Места за настаняване от клас “В” могат да бъдат регистрирани, включително когато са в сградата или на територията на апартаментен туристически комплекс по смисъла на § 1, т. 19, буква “а” от допълнителните разпоредби на Закона за туризма, но не са част от неговия капацитет.
 • Кметът на общината издава удостоверение за регистрация на лицата, вписани в Националния туристически регистър. За регистрацията, вписването на обстоятелства и промени в Националния туристически регистър се събират такси съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.
 1. Хотелиерство може да извършва лице, което:
 • е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, и на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 • не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;
 • има персонал с изискуемото образование и езикова квалификация, като за управленския персонал се изисква и стаж;
 • разполага със собствен, нает или ползван на друго основание обект по чл. 3, ал. 2, т. 1 и 3, в който ще се извършва хотелиерство.

Хотелиерство в стаи за гости, апартаменти за гости и къщи за гости може да извършва и лице, което не е търговец по смисъла на Търговския закон, включително когато те са част от обитаваното от него жилище в жилищна сграда. В тези случаи стаите за гости и апартаментите за гости, ако не са категоризирани, се регистрират.

Онлайн, включително чрез електронна платформа, която свързва потребители на туристически услуги и лицата, които ги предоставят, могат да се предлагат туристически услуги само за категоризирани или регистрирани места за настаняване.

За местата за настаняване, за които се предлагат туристически услуги чрез електронна платформа, която свързва потребители на туристически услуги и лицата, които ги предоставят, задължително се осигурява възможност за плащане и по електронен път чрез електронната платформа.

По споразумение между държавни органи/общини и лицата, които осъществяват посредническа дейност за онлайн предлагане на туристически услуги, включително чрез електронна платформа, може да се предвиди лицата да предоставят информация, свързана с предоставените туристически услуги и/или да събират суми за публични вземания, в това число срещу възнаграждение.

 1. Лицата, извършващи хотелиерство в туристически обекти, са длъжни да:
 • предоставят туристически услуги в категоризиран или регистриран туристически обект или в обект, на който е издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране;
 • предоставят туристически услуги в туристически обект, който отговаря на изискванията за определената му категория съгласно наредбата по чл. 121, ал. 5;
 • поставят в близост до входа на туристическия обект табелата по чл. 132, ал. 1 /задължително се представя на български и английски език/ със следната информация:

а) фирмата, седалището и адреса на управление на търговеца;

б) работното време на туристическия обект – за заведенията за хранене и развлечения;

в) имената на управителя на обекта с телефон за контакт.

 • Лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни да:
 • обявяват цените на нощувките и на другите предлагани от тях услуги чрез ценоразпис, поставен на видно за потребителите място в близост до рецепцията;
 • обявяват цените така, че те да бъдат лесно разбираеми, да са четливо изписани и да не въвеждат потребителите в заблуждение;
 • обявяват цените задължително в левове, а при необходимост и в друга валута, при спазване изискванията на чл. 3, ал. 4 от Закона за туризма.
 • спазват българското законодателство, уреждащо престоя на туристи на територията на Република България.

Информацията задължително се предоставя на български и на английски език.

 1. Лицата, извършващи хотелиерство, водят регистър за настанените туристи със съдържание на данните, утвърдени от министъра на туризма и публикувани на интернет страницата на Министерството на туризма. Вписванията в регистъра се извършват незабавно при настаняването на туриста.
 • Регистърът се води:
 1. чрез централизирана информационна система /ЦИС/, поддържана от министъра на туризма, достъпна чрез публично уеб-базирано или друго приложение за онлайн достъп;
 2. чрез избрана от лицето, извършващо хотелиерство, информационна система /ИС/, отговаряща на изискванията на Закона за електронното управление;
 3. на хартиен носител по образец, утвърден от министъра на туризма и публикуван на интернет страницата на Министерството на туризма.
 • За местата за настаняване от клас “А” и клас “Б” регистърът се води съгласно т. 1 или 2.
 • В Единната система за туристическа информация /ЕСТИ/ се вписват следните данни от регистрите за настаняване:
 1. за туристи – граждани на Република България, на държава – членка на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария – брой на настанените туристи, дата на регистрация и дата на отпътуване;
 2. за туристи – граждани на държави, извън тези по т. 1 – брой на настанените туристи, идентифициращи данни за лицата съгласно чл. 28, ал. 4 от Закона за чужденците в Република България, дата на регистрация и дата на отпътуване.
 • Когато регистърът за настаняване се води:
 1. по т.1 /ЦИС/ – данните за туристите се отразяват автоматизирано в ЕСТИ;
 2. по т.2 – лицата, извършващи хотелиерство, осигуряват автоматизиран оперативно съвместим обмен на данни между регистъра и ЕСТИ; обменът се осъществява по реда на Закона за електронното управление или чрез интерфейси за директна свързаност;
 3. по т.3 – данните се въвеждат в ЕСТИ чрез публично достъпен уеб или друг интерфейс и сигурна комуникационна сесия за свързаност, като въвеждането се извършва в срок до 24 часа от вписването или промяната на данните по чл.116, ал. 5 от Закона за туризма в регистъра; когато туристически обекти по чл.116, ал. 4 от Закона за туризма се намират в райони, за които липсва комуникационна свързаност, въвеждането на данни в Единната система за туристическа информация се извършва веднъж седмично; районите се публикуват на интернет страницата на Министерството на туризма.
 4. Лицата, извършващи хотелиерство могат да сключват договори с регистрирани туроператори и туристически агенти, с хотелиери и ресторантьори, извършващи дейност в категоризирани туристически обекти, и с лицензирани превозвачи.

 

 Не подлежат на категоризиране по Закона за туризма следните обекти:

 1. заведения за хранене и развлечения, разположени в учебни и лечебни заведения, както и във ведомства и предприятия, предназначени за ползване само от техни служители и за които няма осигурен свободен достъп за външни посетители;
 2. заведения за бързо обслужване, чийто капацитет е до 12 места за сядане, или обособени с до 12 места за сядане части от търговски обекти;
 3. обособени като места за хранене части от помещения или дворове на категоризирани къщи за гости, стаи за гости и хостели, където се предлага домашно приготвена храна само на гостите, вписани в регистъра на настанените туристи на съответния обект;
 4. ловните бази по Закона за лова и опазване на дивеча: ловна резиденция, ловен дом, ловна хижа и ловен заслон.

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0