КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

 

 1. Характеристика

 

 1. Съгласно Закона за туризма Ресторантьорство на територията на Република България се извършва само в категоризирани или регистрирани по Закона за туризма туристически обекти.
 2. Категоризацията се извършва от министъра на туризма и от Кмета на община Приморско или от оправомощени от тях длъжностни лица – за видовете обекти и категории, посочени в Закона за туризма.
 • Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице по предложение на ЕККТО определя категорията на прилежащите към места за настаняване и самостоятелните заведения за хранене и развлечения в следните категории:
 • за самостоятелни заведения за хранене и развлечения:
 1. ресторанти – 4* и 5* звезди
 2. заведения за бързо обслужване – 4* и 5* звезди
 3. питейни заведения – 4* и 5* звезди
 4. кафе-сладкарници – 4* и 5* звезди
 5. барове – 4* и 5* звезди
 • прилежащи заведения за хранене и развлечения към места за настаняване клас „А“:

с допустима разлика в категорията не повече от една звезда, съгласно чл.128 от Закон за туризма

 • Кметът на община Приморско или оправомощено от него длъжностно лице по предложение на ОЕККТО определя категорията на прилежащите към места за настаняване и самостоятелните заведения за хранене и развлечения в следните категории
 1. ресторанти – 1*, 2* и 3* звезди
 2. заведения за бързо обслужване – 1*, 2* и 3* звезди
 3. питейни заведения – 1*, 2* и 3* звезди
 4. кафе-сладкарници – 1*, 2* и 3* звезди
 5. барове – 1*, 2* и 3* звезди

 

 1. Ресторантьорство може да извършва лице, което:
 • е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, и на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 • не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;
 • има персонал с изискуемото образование и езикова квалификация, като за управленския персонал се изисква и стаж;

Онлайн, включително чрез електронна платформа, която свързва потребители на туристически услуги и лицата, които ги предоставят, могат да се предлагат туристически услуги само за категоризирани или регистрирани места за настаняване.

За местата за настаняване, за които се предлагат туристически услуги чрез електронна платформа, която свързва потребители на туристически услуги и лицата, които ги предоставят, задължително се осигурява възможност за плащане и по електронен път чрез електронната платформа.

По споразумение между държавни органи/общини и лицата, които осъществяват посредническа дейност за онлайн предлагане на туристически услуги, включително чрез електронна платформа, може да се предвиди лицата да предоставят информация, свързана с предоставените туристически услуги и/или да събират суми за публични вземания, в това число срещу възнаграждение.

 • Лицата, извършващи ресторантьорство в туристически обекти, са длъжни да:
 • предоставят туристически услуги в категоризиран или регистриран туристически обект или в обект, на който е издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране;
 • предоставят туристически услуги в туристически обект, който отговаря на изискванията за определената му категория съгласно наредбата по чл. 121, ал. 5;
 • поставят в близост до входа на туристическия обект табелата по чл. 132, ал. 1 /задължително се предоставя на български и английски език/ със следната информация:

а) фирмата, седалището и адреса на управление на търговеца;

б) работното време на туристическия обект – за заведенията за хранене и развлечения;

в) имената на управителя на обекта с телефон за контакт.

 1. Лицата, извършващи ресторантьорство, са длъжни
 • да съставят ценоразписи – лист-меню за кухненската и сладкарската продукция и карт-меню за алкохолни и безалкохолни напитки със съответните продажни цени и грамажи.
 • Лист-менюто и карт-менюто трябва да бъдат предоставени на всеки потребител преди поръчката и при представяне на сметката.
 • Лист-менюто и карт-менюто задължително се изписват на български език и по желание или при необходимост – и на друг език.
 • Обявените цени в лист-менюто и в карт-менюто са с еднакъв размер за всички туристи, определен при спазване изискванията на чл. 3, ал. 4 от Закона за туризма.
 • За всяка продажба на туристическа услуга задължително се издава фискален бон съгласно Закона за данък върху добавената стойност.
 1. Лицата, извършващи ресторантьорство, могат да сключват договори с регистрирани туроператори и туристически агенти, с хотелиери и ресторантьори, извършващи дейност в категоризирани туристически обекти, и с лицензирани превозвачи.

 Не подлежат на категоризиране по Закона за туризма следните обекти:

 1. заведения за хранене и развлечения, разположени в учебни и лечебни заведения, както и във ведомства и предприятия, предназначени за ползване само от техни служители и за които няма осигурен свободен достъп за външни посетители;
 2. заведения за бързо обслужване, чийто капацитет е до 12 места за сядане, или обособени с до 12 места за сядане части от търговски обекти;
 3. обособени като места за хранене части от помещения или дворове на категоризирани къщи за гости, стаи за гости и хостели, където се предлага домашно приготвена храна само на гостите, вписани в регистъра на настанените туристи на съответния обект;
 4. ловните бази по Закона за лова и опазване на дивеча: ловна резиденция, ловен дом, ловна хижа и ловен заслон.
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0