Процедура за издаване на дубликат на удостоверение за утвърдена категория на места за настаняване, заведения за хранене и развлечения и регистрация на места за настаняване клас – В

Формуляри

 • Заявление – декларация- може да се входира в деловодството на Община Приморско и Кметство Китен- лично, или чрез изрично упълномощено лице в писмена форма, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път.

  Дубликат на издадени Удостоверения за определен вид и категория на туристически обект –места за настаняване (клас А и клас Б), заведения за хранене и развлечения и на удостоверение за регистрация на стая/апартамент за гости  се издава при унищожаване или загубване на първоначално издаденото удостоверение.

  Заявлението се подава от титуляра на изгубените документи, като към него се прилага декларация за обстоятелствата по унищожаване или загубване.

   

  Такса за издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект, на удостоверение за регистрация на стая/апартамент за гости и на сертификат за туристически обект се събира такса 50 лв.

  Забележка: Таксата се заплаща при подаването на заявление-декларация за издаване на дубликат.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0