Процедури за промяна категорията в (по-висока или в по-ниска) на  категоризираните туристически обекти:

  1. Начин на заявяване на услугата за промяна на категорията в по-висока от определената на обекта.

Изисквания и условия:

Лицето, което извършва хотелиерство или ресторантьорство в категоризиран туристически обект, или упълномощено от него лице може да подаде до Кмета на община Приморско Заявление – декларация- за промяна на категорията на туристическия обект в по-висока от определената му по реда на чл. 129 от Закона за туризма, а именно: в деловодството на Община Приморско и Кметство Китен- лично, или чрез изрично упълномощено лице в писмена форма, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път.

1.в заявление-декларацията се декларират най-малко:

а) наименованието на лицето, както и името на местата за настаняване (с изписване с български и с латински букви), и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;

б) ЕИК и/или основанието, на което лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, и на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

в) че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци;
г) професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;
д) обстоятелства, свързани с образованието или с професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект съгласно изискванията на Наредбата към Закон за туризма;

е) че лицето има право да извършва дейност в обекта, като се посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване в зависимост от вида му, а когато документът за ползване подлежи на вписване, се посочват акт, том и година и службата по вписванията, в която е вписан.

  1. към заявление-декларацията се прилагат:

а)  Копие от документа за ползване на обекта, ако не е собствен и не подлежи на вписване;
б) изрично пълномощно, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник;

Процедура:

 

На лицето, извършващо дейност в обекта, не се издава временно удостоверение за  открита процедура по категоризиране.

Издаденото удостоверение запазва своето действие до издаването на новото удостоверение за категория.

При получаване на новото удостоверение лицето, извършващо дейност в обекта, връща предходно издаденото.

За промяната се дължи такса, съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма приета с ПМС № 118 от 01.04.2021 г. (обн. ДВ, бр. 28 от 06.04.2021 г.)

ТАКСИ

  1. За категоризиране на туристически обекти се събират такси съгласно Тарифа, за таксите, които се събират по Закона за туризма – приета с ПМС №118 от 01.04.2021 г. (в сила от 06.04.2021 г.) .
  2.  Дължимата такса зависи от капацитета на обекта, който се категоризира. Определеният вид и категорията не оказват влияние върху размера на таксата.

 

За разглеждане на документите за категоризиране на туристически обекти и вписването им в Националния туристически регистър, се събират следните такси:

 

За Места за настаняване-клас „А“:

хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили:

 

по ред

брой стаи Такса за разглеждане

на документите

Такса за вписване в НТР
1. до 30 стаи 200 лв. 200 лв.
2. от 31 до 150 стаи 500 лв. 500 лв.
3. от 151 до 300 стаи 900 лв. 900 лв.
4. от 301 до 500 стаи 1250 лв. 1250 лв.
5. над 500 стаи 2250 лв. 2250 лв.

 

Места за настаняване-клас „Б“:

семейни хотели, хостели, пансиони,  и почивни станции

 

по ред

брой стаи Такса за разглеждане

на документите

Такса за вписване в НТР
1. до 20 стаи 100 лв. 100 лв.
2. от 21 до 40 стаи 175 лв. 175 лв.
3. от 41 до 60 стаи 370 лв. 370 лв.
4. от 61 до 100 стаи 600 лв. 600 лв.
5. над 100 стаи 1750 лв. 1750 лв.

 

Места за настаняване-клас „Б“:

къщи за гости, бунгала, къмпинги

 

по ред

за едно легло Такса за разглеждане

на документите

Такса за вписване в НТР
1. Къщи за гости- за едно легло 10 лв. 10 лв.
2. Бунгала – за едно легло 8 лв. 8 лв.
3. В Къмпинг – за паркомясто

за автомобил/каравана/ кемпер

5 лв. на брой 5 лв. на брой
4. За място на палатка в Къмпинг 5 лв. на брой 5 лв. на брой

 

Заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване) – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове

 

по ред

за брой места за сядане Такса за разглеждане

на документите

Такса за вписване в НТР
1. до 20 места за сядане 75 лв. 75 лв.
2. от 21 до 50 места за сядане 125 лв. 125 лв.
3. от 51 до 100 места за сядане 250 лв. 250 лв.
4. от 101 до 150 места за сядане 400 лв. 400 лв.
5. от 151 до 250 места за сядане 600 лв. 600 лв.
6. от 251 до 300 места за сядане 700 лв. 700 лв.
7. над 300 места за сядане 1000 лв. 1000 лв.

 

Забележка:

  • При входиране на документите за категоризиране на туристически обект се заплаща такса за разглеждане на документите;
  • При получаването на категорийната символика (удостоверение и табела) се заплаща такса за вписване в Националния туристически регистър;
  1. Начин на заявяване на услугата за промяна на категорията в по-ниска от определената на обекта.

 

Изисквания и условия: Лицето, което извършва хотелиерство или ресторантьорство в категоризиран туристически обект, или упълномощено от него лице може да подаде до подаде до Кмета на община Приморско Заявление – декларация- за промяна на категорията на туристическия обект в по-ниска от определената му съгласно Закона за туризма, а именно: в деловодството на Община Приморско и Кметство Китен- лично, или чрез изрично упълномощено лице в писмена форма, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път

 

Заявление по образец

1.в заявление-декларацията се декларират най-малко:

а) наименованието на лицето, както и името на местата за настаняване (с изписване с български и с латински букви), и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;

б) ЕИК и/или основанието, на което лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, и на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

в) че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци;

г) професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;

д) обстоятелства, свързани с образованието или с професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект съгласно изискванията на Наредбата към Закон за туризма;

е) че лицето има право да извършва дейност в обекта, като се посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване в зависимост от вида му, а когато документът за ползване подлежи на вписване, се посочват акт, том и година и службата по вписванията, в която е вписан;

  1. към заявление-декларацията се прилагат:

а)  Копие от документа за ползване на обекта, ако не е собствен и не подлежи на вписване;
б) изрично пълномощно, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник;

в) декларация, с която да удостовери, че вписаните данни в Националния туристически регистър за него и за обекта не са променени

 

Процедура:

 

Издаденото удостоверение запазва своето действие до издаването на новото удостоверение за категория.

При получаване на новото удостоверение лицето, извършващо дейност в обекта, връща предходно издаденото.

За промяната се дължи такса, съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма приета с ПМС № 118 от 01.04.2021 г. (обн. ДВ, бр. 28 от 06.04.2021 г.)

При промяна на категорията на туристическия обект в по-ниска от определената му се заплаща такса 80 лв.

Таксите се внася, както следва:

  • В Касата на община Приморско или Кметство Китен;
  • По бюджетната сметка към Банка ОББ АД

IBAN  BG 29 UBBS 80028451895110,

BIC : UBBSBGSF

код за вид плащане: 44 80 90

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0