1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот

Правно основание:

– Закон за общинската собственост – чл. 62, ал. 4

– НОАМТЦУ  на територията на община Приморско, раздел VI, т.7

Необходими документи:

– Заявление по образец;

– Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно ;

– Актуална скица на имота;

– Документ за собственост – нотариален акт, съдебно решение, протокол за въвод във владение;

– Удостоверение за наследници (по служебен път); 

– Платена такса за административната услуга;

– Други документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, които са от значение при необходимост.

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 14 дни – 20 лв.

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

Правно основание:

– Закон за общинската собственост – чл. 62, ал. 4

Необходими документи:

– Заявление по образец;

– Актуална скица на имота – ксерокопие.

– Документ за собственост (ако има такъв).

– Други документи, удостоверяващи собствеността на имота

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 14 дни – 15 лв.

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

Правно основание:

– Закон за общинската собственост – чл. 62, ал. 4, във връзка с

– Граждански процесуален кодекс – чл. 587

Необходими документи:

– Заявление по образец;

– Актуална скица на имота – ксерокопие.

– Документ за собственост (ако има такъв).

– Други документи, удостоверяващи собствеността на имота

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 14 дни – 15 лв.

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

Правно основание:

– Закон за общинската собственост – чл. 62, ал. 2

– Закон за местните данъци и такси – чл. 115

Необходими документи:

– Заявление по образец;

– Нотариално заверено пълномощно

– Докумет за платена такса

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 7 дни

  • формат А4 едностранно – 0.80 лв.
  • формат А4 двустранно – 1.50 лв.
  • формат А3 едностранно – 2.00 лв.

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2118 Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър

Правно основание:

– Закон за управление на етажната собственост – чл. 44

– Наредба № РД-02-20-8 от 11.05.2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост – чл. 2

Необходими документи:

1. При управление на етажна собственост от Общо събрание:
– Заявление по чл. 5, ал. 2 /по образец/
– Копие от протокола от общото събрание на собствениците, заверен от председателя на управителния съвет/управителя
– Заявителят представя лична карта на служителя, приемащ Заявлението, само за сверяване на самоличността;

2. При управление на етажната собственост от Сдружение на собствениците:
– Заявлението към чл. 5, ал. 2 /по образец/
– Заявление за вписване на Сдружението /образец/
– Списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите имена и адреса в етажната собственост
– Копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя на управителния съвет /управителя
– Копие от приетото споразумение, заверено от председателя на управителния съвет/управителя
– Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 14 дни – Безплатно

Начини на плащане:

Услугата не се заплаща

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2122 Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър

Правно основание:

– Закон за собствеността и ползването на земеделските земи – чл. 12, ал. 2

Необходими документи:

– Удостоверение за наследници – в случаите, когато имотът е придобит по наследство (прилага се само ако наследодателят не е с постоянен адрес на територията на същата община);
– Квитанция за платена такса

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 14 дни – 15 лв.

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2878 Обработване на заявление - декларация за обстоятелствена проверка

Правно основание:

– Граждански процесуален кодекс – чл. 587, ал. 2

Необходими документи:

– Заявление по образец;

• Заявление-декларация за признаване право на собственост върху недвижим имот чрез извършване на обстоятелствена проверка на основание чл. 587 от Граждански процесуален кодекс (ГПК) и чл. 79 от Закона за собствеността (ЗС)

– Цветно копие на актуална скица (за обекти в сгради – схеми от СГКК);

– Актуално Удостоверение за наследници;

– Други документи, доказващи собственост.

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 14 дни – 15 лв.

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0