С цел подобряване обслужването с информация от наличната кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ за землищата разположени на територията на община Приморско, за които има влязла в сила кадастрална карта, и за улеснение на гражданите / физически и юридически лица/, в сградата на общинска администрация се разкри изнесен офис на СГКК-гр.Бургас. Същият работи всеки четвъртък от 08:00ч. до 14:00ч., и в него се извършват следните услуги:

– приемане, обработване и предаване на заявления към АГКК

– извършване на справки и услуги, както и разяснения по Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ на гражданите за одобрените кадастрални карти и кадастрални регистри за територията на община Приморско.

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявления се подават само от собственици на имоти или упълномощени от тях лица.

Телефон за връзка в работно време – 0884 571 838

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0