1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

Правно основание:
– Закон за опазване на селскостопанското имущество – чл. 32, ал. 3

Необходими документи:
– Заявление за отсичане и изкореняване на над 5 бр. дървета и на лозя над 1 дка /по образец/;
– Документ за собственост на имота или договор за наем или за ползване /копие/ – когато заявлението се подава от наемател или ползвател на имота в договора между собственика и наемателя/ползвателя изрично да е указано, че собственика дава право на наемателя/ползвателя да почисти имота от дървета и храсти и чия собственост ще бъде добитата дървесина;
– Актуална скица на имота;
– Протокол за трасиране, означаване с трайни знаци на терена и координиране на имота, издаден от лицензиран геодезист, съгласно чл. 33 от ЗОСИ;
– Декларация от заявителя по образец;
– Нотариално заверено пълномощно.

• Заявление за издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на дървета

• Декларация

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 14 дни – 20 лв.

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой
– По банков път

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение

Правно основание:

– Закон за устройство на територията – чл. 63, ал. 2

Необходими документи:

– Заявление по образец
– Копие от нотариален акт (по служебен път при вписан Нотариалния акт в Агенция по вписванията след 01.12.2019 г. г.) или копие от актуална скица на имота.
– Съгласие от съсобствениците или наследниците.
– Удостоверение за наследници (по служебен път).
– Нотариално заверено пълномощно

• Заявление за премахване, кастрене, преместване на растителност

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 14 дни – Безплатно

Начини на плащане:

Услугата не се заплаща

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2045 Издаване на разрешително за достъп до горски територии

Правно основание:

– Закон за горите – чл. 148, ал. 2; чл. 148, ал. 4
– Наредба №1 от 30.01.2012 г. за контрол и оценяване на горските територии – чл. 23

Необходими документи:

– Заявление по образец
– Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно
– Скица на имота с нанесен маршрут
– Копие от документ, с който е разрешена горскостопанска, ловностопанска, селскостопанска или друга дейност.
– Документ за собственост, – нотариален акт, договор за наем или договор за покупко – продажба.

• Заявление за издаване на разрешително за достъп до горски територии

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 1 ден – Безплатно

Начини на плащане:

Услугата не се заплаща

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

Правно основание:

– Закон за горите – чл. 211, ал. 4

Необходими документи:

– Заявление за издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии
– Разрешение за отсичане
– Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник

• Заявление за издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 1 ден – Безплатно

Начини на плащане:

Услугата не се заплаща

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

Правно основание:

– Закон за опазване на селскостопанското имущество – чл. 32, ал. 2

Необходими документи:

– Заявление за отсичане и изкореняване на над 5 бр. дървета и на лозя над 1 дка /по образец/
– Документ за собственост на имота или договор за наем или за ползване /копие/ – когато заявлението се подава от наемател или ползвател на имота в договора между собственика и наемателя/ползвателя изрично да е указано, че собственика дава право на наемателя/ползвателя да почисти имота от дървета и храсти и чия собственост ще бъде добитата дървесина
– Актуална скица на имота
– Протокол за трасиране, означаване с трайни знаци на терена и координиране на имота, издаден от лицензиран геодезист, съгласно чл. 33 от ЗОСИ
– Декларация от заявителя по образец
– Нотариално заверено пълномощно

• Заявление за издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на дървета

• Декларация

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 14 дни – 20 лв.

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой
– По банков път

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2093 Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци

Правно основание:

– Закон за управление на отпадъците – чл. 19
– НУОТОП – чл. 20
– НОАМТЦУТОП – чл. 20, ал. 4

Необходими документи:

– Заявление по образец
– Копие на Разрешение за строеж;
– Копие на Количествена сметка за ЗМ и СО от проекта;
– Документ за платена такса;

• Заявление за издаване на разрешение за третиране и транспортиране на земни маси и строителни отпадъци

Периоди и цени:

Обикновена услуга – 14 дни

  • за земна маса – 8 лв./тон
  • за строителни материали – 10 лв./тон

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой
– По банков път

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0