ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ НА ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕДСТАВЕНИ ОТ ОТДЕЛ „ГРАО“

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА СРОК ЦЕНА
1 Издаване на Удостоверение за настоящ адрес, след подаване на заявление за промяна на настоящ адрес

 

Необходими документи:

– Заявление / по образец/

– Документ за собственост /копие/ нотариално заверен договор за ползване на имота

– Декларация по чл.92,ал. 3 и ал.6 от ЗГР

 

ВЕДНАГА/

или

ДО 3 ДНИ

     4 лв
2 Издаване на Удостоверение за постоянен  адрес след подаване на заявление за промяна на постоянен адрес

 

Необходими документи:

– Заявление / по образец/

– Документ за собственост /копие/ нотариално заверен договор за ползване на имота

– Декларация по чл.92,ал.3 и ал.6 от ЗГР

 

ВЕДНАГА/

или

ДО 3 ДНИ

 

     4 лв
3. Издаване на Удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес / издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес, регистриран след 2000 г.

 

Необходими документи:

– Заявление / по образец/

– Документ за самоличност/ нотариално заверено пълномощно

 

ВЕДНАГА

 

     3 лв
4. Издаване на Удостоверение за постоянен  адрес при вече регистриран  постоянен  адрес / издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 г.

 

Необходими документи:

– Заявление / по образец/

– Документ за самоличност/ нотариално заверено пълномощно

 

ВЕДНАГА

 

     3 лв
5. Удостоверение за наследници

 

Необходими документи:

-Заявление / по образец  за издаване на удостоверение за наследници от пряк наследник /пълномощник /

Документ за самоличност / нотариално заверено пълномощно

 

ВЕДНАГА /

или

от 1-14 дни,след справка за лица починали без ЕГН

  5 лв
6. Удостоверение за  родените от майката  деца

 

Необходими документи:

– Заявление / по образец за издаване на удостоверение въз основа на РН

-Документ за самоличност

-Нотариално заверено пълномощно

 

 

ВЕДНАГА   3 ЛВ
7. Удостоверение  за  съпруг /а и  родствени връзки

 

Необходими документи:

– Заявление / по образец за издаване на удостоверение въз основа на РН

-Документ за самоличност

-Нотариално заверено пълномощно

 

ВЕДНАГА   5 ЛВ
8. Удостоверение за  семейно  положение

 

Необходими документи:

– Заявление / по образец за издаване на удостоверение въз основа на РН

-Документ за самоличност

-Нотариално заверено пълномощно

 

ВЕДНАГА   5 ЛВ
9. Удостоверение за  идентичност на  лице  с  различни имена

 

Необходими документи:

– Заявление / по образец  за издаване на удостоверение въз основа на РН

-Документ за самоличност

-Нотариално заверено пълномощно

 

ВЕДНАГА   3 ЛВ
10. Издаване на удостоверение на български гражданин за сключване граждански брак с чужденец в чужбина

 

Необходими документи:

– Заявление / по образец за издаване на удостоверение въз основа на РН

-Документ за самоличност

 

 

ВЕДНАГА  5 ЛВ
11. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

 

Необходими документи:

-Заявление / по образец за издаване на удостоверение на основание  РН

-Документ за самоличност /нотариално заверено пълномощно

-Данни за чуждестранният гражданин – по паспорт

-Декларация по образец

ВЕДНАГА  5 ЛВ
12. Издаване на удостоверение за вписване  в  РН

 

Необходими документи:

– Заявление / по образец за издаване на удостоверение във основа на РС

– Документ за самоличност / нотариално заверено пълномощно

– Уведомително писмо за разрешено постоянно пребиваване в РБ

– Решение на ДА за бежанците при МС

ДО 7 ДНИ 4 ЛВ
13. Издаване на удостоверение за семейно положение,съпруг и деца

 

Необходими документи:

-Заявление / по образец за издаване на удостоверение въз основа на  РН

Документ за самоличност / нотариално заверено пълномощно

 

ВЕДНАГА  5 ЛВ
14. Издаване на многоезично извлечение от акт за ГС /гражданско състояние

 

Необходими документи:

-Заявление /по образец

– Документ за самоличност / нотариално заверено пълномощно

ВЕДНАГА /

или

ДО 3 ДНИ

5 ЛВ
15. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал

 

Необходими документи:

-Заявление /по образец

– Документ за самоличност на лицата сключващи граждански брак

-Декларация  по чл.9 ал.1 т.1 и т.3 от СК

– Медицински свидетелства за сключване на ГБ

-Декларация нотариално заверена  за избран имуществен режим

-Съдебно решение при предходни бракове

 

ВЕДНАГА БЕЗПЛАТНО
16. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат

 

Необходими документи:

-Заявление /по образец

– Документ за самоличност/ нотариално заверено пълномощно

ВЕДНАГА 3 ЛВ
17. Издаване на удостоверение за раждане – оригинал

 

Необходими документи:

-Съобщение за раждане  /съдебно решение

– Документ за самоличност / нотариално заверено пълномощно

14 ДНИ БЕЗПЛАТНО
18. Издаване на удостоверение за раждане – дубликат

 

Необходими документи:

-Съобщение за раждане  /съдебно решение

– Документ за самоличност / нотариално заверено пълномощно

 

ВЕДНАГА  3 ЛВ
19. Издаване на  Акт за смърт – оригинал

 

– Необходими документи:

– След представяне на Съобщение за смърт

 

ВЕДНАГА БЕЗПЛАТНО
20. Издаване на Препис – извлечение на Акт за смърт– дубликат

 

Необходими документи:

-Заявление /по образец

– Документ за самоличност

ВЕДНАГА 3 ЛВ
21. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние /акт за раждане,акт за смърт

 

Необходими документи:

-Заявление / по образец

-Документ за самоличност /нотариално  заверено

пълномощно

ВЕДНАГА/

или

ДО 3 ДНИ

2ЛВ
22. Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

 

Необходими документи:

-Постъпили по официален път писма

 

ДО 7 ДНИ  
23. Съставяне на  актове за гражданско състояние на български граждани,които имат актове, съставени в чужбина в чужбина

 

Необходими документи:

Заявление / по образец

-Документ за самоличност /нотариално  заверено

Пълномощно

ДО 3 ДНИ НЕ СЕ ЗАПЛАЩА
24. Издаване на  удостоверение за правно ограничение

 

Необходими документи:

-Заявление / по образец

Документ за самоличност

ДО 3 ДНИ  3 лв
25.  Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница отсемейния регистър на населението

 

Необходими документи:

Заявление / по образец

-Документ за самоличност /нотариално  заверено

Пълномощно

 

ВЕДНАГА  3 ЛВ
26. Издаване на заверен препис от семейния  регистър воден  до 1978г.

 

Необходими документи:

-Заявление / по образец

-Документ за самоличност /нотариално  заверено

Пълномощно

 

ДО 5 ДНИ  3 ЛВ
27. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

 

Необходими документи:

-Заявление / по образец

Документ за самоличност /нотариално  заверено

Пълномощно

 

ВЕДНАГА 5 ЛВ
28. Възстановяване  или  промяна име

 

Необходими документи:

-Заявление / по образец

Документ за самоличност /нотариално  заверено

Пълномощно

-Правно основание

ДО 14 ДНИ БЕЗПЛАТНО
29. Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

 

Необходими документи:

-Заявление / по образец

Документ за самоличност /нотариално  заверено

Пълномощно

 

 

ДО 3 ДНИ БЕЗПЛАТНО
30. Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство /учредено по реда на чл.155 от СК и право – по чл.173 от СК /

 

Необходими документи:

-Заявление / по образец

Документ за самоличност /нотариално  заверено

Пълномощно

-Съдебно решение,заповед за настаняване

-Правно основание

 

ДО 30 ДНИ БЕЗПЛАТНО
31 Комплектоване  и проверка на документите към искане за установяване на българско гражданство

 

Необходими документи:

-Заявление / по образец

Документ за самоличност , фотокопие  /нотариално  заверено Пълномощно

– Официален документ удостоверяващ промяна на имената ако има такива,както и документ за идентичност на лице с различни имена

– Документ за придобито чуждо гражданство ако има такова:копие от паспорт

– Документ, удостоверяващ датата и начина на напускане на страната – за небългарски граждани

– Снимки 2 броя

– Правно основание- ЗБГ

 

ДО 30 ДНИ  15 ЛВ
32. Промяна в Актовете по Гражданско състояние

 

Необходими документи:

-Заявление / по образец

Документ за самоличност /нотариално  заверено

Пълномощно

-Правно основание

-Съдебно удостоверение, Решение на съд

ДО 3 ДНИ  

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0