1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

На основание на:

– Закон за гражданската регистрация – чл. 106, ал. 1, т. 1

– Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 8

– Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 23, ал. 1

– НОАМТЦУ

Необходими документи:

– Заявление по образец

• Заявление – образец

– Нотариално заверено пълномощно или друг документ (пример: съдебно разпореждане).

Периоди и цени:

За обикновена услуга – 1 ден – 4.00 лв.

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал

На основание на:

–  Закон за гражданската регистрация – чл. 88, ал. 1, т. 2, във връзка с; чл. 40, ал. 1

Необходими документи:

1. Документи за самоличност на лицата сключващи граждански брак ;
2. Декларация по чл.9, ал.1, т.1 от СК;
3. Медицински свидетелства по чл.9, ал.1, т. 2 от СК;
4. Декларация по чл.9, ал.1, т. 3 от СК;
5. Нотариално заверена декларация за избрания режим на имуществени отношения или удостоверение от нотариус с рег. № и дата на договора, съгл. чл.9, ал.2 от СК

• Заявление – образец

• Декларация за сключване на граждански брак

Периоди и цени:

–  Веднага след сключването на гражданския брак – безплатно

Начини на плащане:

– Не се заплаща за услугата

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

На основание на:

– Конвенция за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 8 септември 1976 г. във Виена – чл. 1; чл. 8

– НОАМТЦУ

Необходими документи:

– Заявление /по образец/

• Заявление – образец

– Нотариално заверено пълномощно

Периоди и цени:

– обикновена услуга / веднага или до 3 дни/ – 5.00лв.

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2016 Издаване на удостоверение за наследници

На основание на:

– Закон за гражданската регистрация – чл. 24, ал. 1; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 5, т. 2

– Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 1

– Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 9; чл. 10; чл. 11; чл. 12

– НОАМТЦУ

Необходими документи:

– Заявление по образец – от пряк наследник/пълномощник – Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1

• Заявление – Приложение 2

– Нотариално заверено пълномощно

Периоди и цени:

За обикновена услуга – 1 ден или 14 дни, след справка за лица починали без ЕГН – 5.00лв.

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

На основание на:

– Закон за гражданската регистрация – чл. 24, ал. 1; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 5, т. 4

– Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 6; чл. 110, ал. 1, т. 11

– Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 20

– НОАМТЦУ

Необходими документи:

– Искане за издаване на удостоверение въз основа на РН

• Заявление – образец

– Пълномощно /изрично/, нотариално заверено

– Официален документ от който да се видят личните данни и семейното положение на чуждия гражданин

Периоди и цени:

– За обикновена услуга – 1 ден  – 5 лв.

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2019 Издаване на препис - извлечение от акт за смърт - за първи път

На основание на:

–  Закон за гражданската регистрация – чл. 88, ал. 1, т. 3, във връзка с; чл. 40, ал. 1

Необходими документи:

– Процедурата се стартира след представяне на писмено съобщение или съдебно решение, пред длъжностно лице по гражданско състояние

Периоди и цени:

– За обикновена услуга – не по-късно от 48 часа след настъпване на смъртта, когато актът се съставя въз основа на съобщение за смърт;

–  в срок до 7 дни за всички останали случаи, съгласно ЗГР

Начини на плащане:

– Не се заплаща за услугата

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

На основание на:

– Закон за гражданската регистрация – чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 102, ал. 1, т. 3

– НОАМТЦУ

Необходими документи:

– Заявление по образец

• Заявление – Образец

– Съдебно удостоверение

– Нотариално заверено пълномощно

Периоди и цени:

– 1 ден – 3.00 лв.

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2033 Възстановяване или промяна на име

На основание на:

– Закон за гражданската регистрация – чл. 19а

Необходими документи:

– Заявление /по образец/

• Заявление за Възстановяване или промяна на име

– Пълномощно/изрично/, нотариално заверено

– Документ за самоличност

Периоди и цени:

–  обикновена услуга – 3 дни – Безплатно

Начини на плащане:

Услугата не се заплаща

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

На основание на:

– Закон за гражданската регистрация – чл. 88, ал. 1, т. 3, във връзка с; чл. 40, ал. 1

– Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 4

– НОАМТЦУ

Необходими документи:

– Заявление /по образец/

• Заявление – образец

– Съдебно удостоверение

– Пълномощно/изрично/, нотариално заверено

– Документ за самоличност на пряк наследник

Периоди и цени:

–  обикновена услуга – 1 ден – 3.00лв.

– за 5 дни обикновена услуга – 5.00лв.

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

На основание на:

– Закон за гражданската регистрация – чл. 24, ал. 1; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 5, т. 2

– Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 15

– НОАМТЦУ

Необходими документи:

– Заявление по образец

• Заявление – образец

– Нотариално заверено пълномощно

Периоди и цени:

– За обикновена услуга – 1 ден – 5.00лв.

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

На основание на:

– Закон за гражданската регистрация – чл. 88, ал. 1, т. 2, във връзка с; чл. 40, ал. 1

– Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 4

– НОАМТЦУ

Необходими документи:

– Заявление /по образец/

• Заявление – образец

– Съдебно удостоверение

– Пълномощно/изрично/, нотариално заверено

Периоди и цени:

–  обикновена услуга – за 5 дни – 3.00лв.

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

На основание на:

– Закон за гражданската регистрация – чл. 88, ал. 4; чл. 24, ал. 1

– Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 3

– Наредба № РД-02-20-6/24.04.2012 г.

– НОАМТЦУ

Необходими документи:

– Заявление /по образец/

•  Заявление – образец

– Нотариално заверено /изрично/ пълномощно

Периоди и цени:

– обикновена услуга – от 1  до 3 дни – 2.00лв.

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

На основание на:

– Закон за гражданската регистрация – чл. 106, ал. 1, т. 1

– Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 13

– Наредба №1 на министъра на правосъдието и правната евроинтеграция от 19 февруари 1999г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство – чл. 15, ал. 2

Необходими документи:

– Заявление /по образец/

•  Заявление – образец

– Нотариално заверено пълномощно

Периоди и цени:

– обикновена услуга – до 5 дни – 3.00 лв.

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

На основание на:

– Семеен кодекс – чл. 19, ал. 2; чл. 19, ал. 3

Необходими документи:

– Заявление /по образец/

•  Заявление – образец

–  Лична карта

– Нотариално заверено пълномощно

 – Документ за промяна на режима.

Периоди и цени:

– обикновена услуга – до 3 дни – безплатно

Начини на плащане:

Не се заплаща услугата

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2052 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал

На основание на:

–  Закон за гражданската регистрация – чл. 43, ал. 6; чл. 88, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 40, ал. 1

Необходими документи:

–  Заявление /по образец/

• Заявление – образец

–  Документ за самоличност (за справка)

–  Нотариално заверено пълномощно – в случаите на упълномощаване

Периоди и цени:

– обикновена услуга – до 3 дни – безплатно

Начини на плащане:

Не се заплаща услугата

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

На основание на:

– Закон за гражданската регистрация – чл. 24; чл. 106, ал. 1, т. 1; чл. 5, т. 3

– Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 24

– Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 8

– НОАМТЦУ

Необходими документи:

– Заявление по образец

•  Заявление – образец

– Нотариално заверено пълномощно /ако е приложимо/

Периоди и цени:

– За обикновена услуга – 1 ден – 4.00 лв.

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца

На основание на:

– Закон за гражданската регистрация – чл. 24, ал. 1, във връзка с Закона за семейни помощи за деца – чл. 6

– Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 16

Необходими документи:

– Заявление по образец

• Заявление – образец

– Нотариално заверено пълномощно

Периоди и цени:

– обикновена услуга – 1 ден  – 3 лв.

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

На основание на:

– Закон за гражданската регистрация – чл. 24, ал. 1; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 5, т. 4

– Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 6

– Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 21

– НОАМТЦУ

Необходими документи:

– Искане за издаване на удостоверение въз основа на РН

• Заявление – образец

– Декларация /по образец/

• ДЕКЛАРАЦИЯ към у-ние за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на брак в Република България

– Пълномощно /изрично/, нотариално заверено

– Данни за чуждия гражданин – по паспорт

Периоди и цени:

– За обикновена услуга – 1 ден – 5 лв.

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

На основание на:

– Закон за гражданската регистрация – чл. 24, ал. 1; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 5, т. 4

– Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 12

– Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 14

– НОАМТЦУ

Необходими документи:

– Заявление по образец

• Заявление – образец

– Нотариално заверено пълномощно

Периоди и цени:

– За обикновена услуга – 5 дни – 5.00лв.

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

На основание на:

– Закон за гражданската регистрация – чл. 88, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 40, ал. 1

– Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 4

– НОАМТЦУ

Необходими документи:

– Заявление /по образец/

• Заявление – образец

–  Съдебно удостоверение

– Пълномощно/изрично/, нотариално заверено

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 1 ден – 3.00лв.

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

На основание на:

– Закон за гражданската регистрация – чл. 95; чл. 98

– Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 8

– Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 22, ал. 2

– НОАМТЦУ

Необходими документи:

– Заявление по образец

• Заявление – образец

– Нотариално заверено изрично пълномощно

– Декларация по чл. 92, ал. 6 от Закона за гражданската регистрация;

• Декларация по чл. 92, ал. 6 от Закона за гражданската регистрация – образец

– Декларация по чл. 92, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация;

• Декларация по чл. 92, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация – образец

– Документ за собственост/или документ за ползване на имота за жилищни нужди, договор за предоставяне на социална услуга или интегрирана здравна социална услуга за резидентна грижа договор за настаняване в сцециализираните институции и други документи, доказващи собствеността или ползването на имота/

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 1 до 3 дни – 4.00лв.

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

На основание на:

– Закон за гражданската регистрация – чл. 24, ал. 1; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 5, т. 1

– Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 2

– Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 18

– НОАМТЦУ

Необходими документи:

– Искане за издаване на удостоверение въз основа на РН

• Заявление – образец

– Нотариално заверено пълномощно

Периоди и цени:

– За обикновена услуга – 1 ден – 3.00лв.

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

На основание на:

– Закон за гражданската регистрация – чл. 24, във връзка с; чл. 5, т. 3; чл. 106, ал. 1, т. 1

– Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 12

– Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 25

– НОАМТЦУ

Необходими документи:

– Искане за издаване на удостоверение въз основа на РН

• Заявление – образец

– Нотариално заверено пълномощно

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 1 ден – 4.00 лв.

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

На основание на:

– Закон за гражданската регистрация – чл. 96; чл. 99

– Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 8

– Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 23

– НОАМТЦУ

Необходими документи:

– Адресна карта за настоящ адрес по образец

– Нотариално заверено пълномощно

– Документ за собственост; договор за ползване на имота за жилищни нужди; декларации по чл.92, ал.3 и чл.92, ал.6 от ЗГР за съгласие на собственика на имота за извършване на адресна регистрация по постоянен адрес; настанителна заповед или договор за наем за лица настанени в държавни или общински жилища; договор за предоставяне на социални услуги; договор за настаняване в специализирани институции;

– Декларация по чл. 92, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация

– Декларация по чл. 92, ал. 6 от Закона за гражданската регистрация

• Образци на документи

Периоди и цени:

  • Обикновена услуга – 1 ден – 4.00лв.

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение

На основание на:

– Закон за гражданската регистрация – чл. 24, ал. 1

– Наредба № РД-07-7 от 5.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване – чл. 25, ал. 1, т. 1

– Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях – чл. 8, ал. 1, т. 2

– Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 17

– НОАМТЦУ

Необходими документи:

– Искане за издаване на удостоверение въз основа на РН

• Заявление – образец

– Нотариално заверено пълномощно

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 1 ден – 3.00 лв.

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

–  По банков път.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2109 Издаване на удостоверение за семейно положение

На основание на:

– Закон за гражданската регистрация – чл. 24, ал. 1; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 5, т. 4

– Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 6

– Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 13

– НОАМТЦУ

Необходими документи:

– Искане за издаване на удостоверение въз основа на РН

• Заявление – образец

– Нотариално заверено пълномощно

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 1 ден – 5.00 лв.

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

На основание:

– Закон за гражданската регистрация – чл. 106, ал. 1, т. 1

– Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (Загл. изм. – ДВ, бр. 96 от 1982 г.) – чл. 3

– Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 11

– НОАМТЦУ

Необходими документи:

– Заявление /по образец /

• Заявление – образец

– Оригиналния документ

– Нотариално заверено /изрично/ пълномощно

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 1 дeн – 5.00лв.

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

На основание на:

– Закон за гражданската регистрация – чл. 106, ал. 1, т. 1

– Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 22, ал. 1

– НОАМТЦУ

Необходими документи:

– Искане за издаване на удостоверение въз основа на РН

• Заявление – образец

– Нотариално заверено пълномощно

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 1 ден – 4.00 лв.

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2132 Промяна в актовете за гражданско състояние

На основание на:

–  Закон за гражданската регистрация – чл. 74; чл. 76

–  Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 2, т. 4; чл. 110, ал. 2, т. 7

– НОАМТЦУ

Необходими документи:

– Искане за издаване на удостоверение въз основа на РН

• Искане – образец

– Документ за самоличност (за справка)

– Нотариално заверено пълномощно – в случаите на упълномощаване

–  Документ удостоверяващ промяната /съдебно решение или административен акт/

Периоди и цени:

– Обикновена услуга –  до 3 дни – безплатно

Начини на плащане:

 – Услугата не се заплаща

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

На основание на:

– Закон за гражданската регистрация – чл. 24, ал. 1

– Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 3, ал. 3; чл. 19

– НОАМТЦУ

Необходими документи:

– Искане за издаване на удостоверение въз основа на РН

• Искане – образец

– Нотариално заверено пълномощно

– Уведомително писмо за разрешено постоянно пребиваване

– Решение на Държавната Агенция за Бежанците при Министерски съвет

Периоди и цени:

-Обикновена услуга – до 7 дни – 4.00лв.

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

На основание на:

– Наредба №1 на министъра на правосъдието и правната евроинтеграция от 19 февруари 1999 г. (обн., ДВ, бр. 19 от 2.03.1999 г.) за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство – чл. 15, ал. 3, във връзка с; чл. 15, ал. 1

– НОАМТЦУ

Необходими документи:

– Нотариално заверено пълномощно

– Копие на документ, удостоверяващ самоличността на молителя

– Официален документ, удостоверяващ промяната на имената,ако има такава,както и официален документ за идентичност на лице с различни имена

– Документ за придобито чуждо гражданство,ако има такова

– Препис от акт за смърт ,ако лицето е починало

– Молба по образец на Министерство на правосъдието

Документ, удостоверяващ датата и начина на напускане на страната-за лицата от небългарски произход

– Снимки – 2 бр.

– Препис от акт за раждане или дубликат на удостоверение за раждане от български или чуждестранен орган

– Платена държавна такса по сметка на Министерство на правосъдието

•  Заявление – образец

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – до 30 дни – 15.00лв.

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)

На основание на:

– Семеен кодекс – чл. 153

Необходими документи:

– Нотариално заверено пълномощно

–  Съдебно решение

–  Декларация

• Заявление – образец

• Декларация за попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право – по чл. 173 от СК)

• Декларация за настойничество (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право – по чл. 173 от СК)

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – до 30 дни – безплатно

Начини на плащане:

Услугата не се заплаща

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0